Home Statut
Statut Klubu Historycznego im. AK

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

Klubu Historycznego im. ARMII KRAJOWEJ

przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Stanisława Staszica

w Sejnach


 

I. Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

Klub Historyczny im. ARMII KRAJOWEJ jest jednostką organizacyjną powołaną w oparciu o „Porozumienie o współpracy" zawarte w dniu 30.10.2007 roku pomiędzy Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, a Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku. Klub współpracuje z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej najbliższym terytorialnie w stosunku do siedziby Klubu.


§ 2

Siedzibą władz naczelnych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest miasto stołeczne Warszawa, Zarządu Okręgu Białystok ŚZŻAK oraz Podlaskiego Kuratorium wiaty miasto Białystok.


§ 3

Siedziba Klubu Historycznego im. Armii Krajowej mieści się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach ul. Konarskiego 23.

 

§ 4

Klub posługuje się chronionym prawnie Znakiem przedstawiającym kotwicę Polski Walczącej na biało-czerwonym tle, zamkniętą w otoku z napisem:

KLUB HISTORYCZNY • IM. ARMII KRAJOWEJ

Autonomię Klubu potwierdza umieszczony pod otokiem napis z nazwą szkoły będącej siedzibą Klubu.

 

 

II. Cele

§ 5

Celami działania Klubu są:

I) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie:

1. działalności Służby Zwycięstwu Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Armii Krajowej (AK) oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II Wojny Światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego;

2. dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie;

3. zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich;

4. represji, których Polacy dążący do przywrócenia niepodległości, doznawali od okupantów oraz władz PRL,

II) krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej,

III) kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji i powinności wobec Państwa.

 

§ 6

Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele przez:

I) organizację sesji klubowych,

II) czynne uczestnictwo w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,

III) wspieranie działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej poprzez podejmowanie własnych inicjatyw,

IV) rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowa­rzyszeniami historycznymi,

V) prowadzenie działalności badawczej i informacyjnej.

 

§ 7

Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele w zgodzie ze Statutem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

 

III. Zarząd Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

 

§ 8

1. Zarząd Klubu Historycznego im. Armii Krajowej składa się z co najmniej czterech osób: prezesa Klubu, dwóch wiceprezesów i sekretarza.

2. Jednym z wiceprezesów zostaje członek Zarządu Koła/Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK najbliższego terytorialnie w stosunku do siedziby Klubu.

3. Pierwszy Zarząd stanowią założyciele Klubu.

 

§ 9

Do podstawowych obowiązków Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej należy:

I) kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu oraz w zgodzie ze Statutem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

II) organizowanie sesji klubowych z prelegentami realizującymi cele określone w Statucie Klubu oraz Statucie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

III) przyjmowanie oraz rozpatrywanie inicjatyw członków Klubu, a w przypadku zaakceptowania inicjatywy, jej realizowanie,

IV) dopełnianie formalności związanych ze współpracą z innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami,

V) organizowanie akcji w porozumieniu ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej,

VI) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz wydaleniu członków Klubu.

 

§ 10

1. Zmiana w składzie Zarządu odbywa się na podstawie uchwały większości kwalifikowanej
2/3 członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.

2. Czynne jak i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Klubu.

3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

4. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

5. W razie uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające z udziałem tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.

 

 

IV. Członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

 

§ 11

1. Członkiem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej może być osoba zainteresowana tematyką historyczną i wyrażająca chęć czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach Klubu.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Klubu.

3. Członkostwo oraz wszelkie wynikające z niego przywileje ustają na skutek:

a) pisemnej deklaracji zrzeczenia się członkostwa,

b) wydalenia z Klubu decyzją Zarządu przy jednoczesnym poparciu zwykłej większości głosów członków z powodu nieprzestrzegania Statutu, niewypełniania obowiązków lub nadużywania praw wynikających z przynależności do Klubu.

 

§ 12

1. Obowiązkiem członka Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest przyczynianie się do rozwoju Klubu oraz aktywny udział w realizacji jego celów statutowych. Od członka wymaga się własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Klubu. Obowiązkiem członków Klubu jest godne reprezentowanie Klubu.

2. Członek Klubu Historycznego im. Armii Krajowej ma prawo do korzystania ze wszelkich form aktywności Klubu, udziału w nich oraz zgłaszania do Zarządu własnych inicjatyw zgodnych
z celami statutowymi i ich realizacji, po akceptacji przez Zarząd, przy wsparciu członków Klubu.

 

V. Przepisy końcowe

 

§ 13

1. Zmiany Statutu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, w zgodzie ze Statutem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, mogą być uchwalane większością kwalifikowaną 2/3 głosów wszystkich członków Klubu.

2. Projekt zmian może być zgłoszony przez każdego członka Klubu.

 


Przew. Kom. do Spraw Młodzieży Zarządu Głównego ŚZŻAK

dr Piotr W. Kurek

 

Warszawa, 15.02.2014 r.

 

 

 

 

KLUB HISTORYCZNY im. ARMII KRAJOWEJ

przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica

w Sejnach